Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України - страница 97

^ 154. МОНТАЖНИК УСТАТКУВАННЯ БЛОКУВАННЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
(Код КП-7241.2)

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу устаткування блокування та цент­ралізації на залізничному транспорті та конструкцій, що пов'язані з ним.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розпаковування устат­кування; види найпростіших такелажних пристроїв і спо­соби їх застосування; способи змащування деталей устатку­вання; призначення слюсарних інструментів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпо­середньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Розпаковування устаткування. Виготовляння й установлювання номерних табличок на апаратах й устатку­ванні.

^ 3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті та конструкцій, що пов'язані з ним.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент матеріалів, що засто­совуються; способи виконання нескладних монтажних ро­біт; будову і правила користування простими такелажними засобами та механізованими інструментами.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи мон­тажником устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті 2 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання деталей за шабло­ном. Свердління отворів тріскачкою та дрилем. Складання нарізних і фланцевих з'єднань. Нарізання різі вручну. Ви­готовляння підкладок і прокладок. Виправляння металоконструкцій. Кріплення з'єднань монтажними болтами.

^ 4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи серед­ньої складності під час монтажу устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті та конструк­цій, що пов'язані з ним.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та ме­тоди його монтажу; способи користування механізованими інструментами спеціального призначення; найпростіші спо­соби вивіряння устаткування, що монтується; способи стропування та переміщування вантажів, правила користу­вання механізованим такелажним обладнанням; будову устаткування, що монтується.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устатку­вання блокування та централізації на залізничному транс­порті 3 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання стикових і стрілочних з'єднань усіх типів. Демонтаж наземного устат­кування: релейних шаф, батарейних колодязів, світлофо­рів, семафорів, компенсаторів, дроселів. Складання та вста­новлювання опор і шківів для гнучких тяг.

^ 5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні робо­ти з монтажу устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті та конструкцій, що пов'язані з ним.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи розмічання, установлю­вання і перенесення монтажних осей; правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування; способи монтажу склад­ного устаткування; способи балансування, центрування, вивіряння і регулювання устаткування, що монтується; будову та принцип дії систем змащування; технічні вимоги і допуски щодо монтажу механізмів і машин; правила зда­вання в експлуатацію складного устаткування.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устатку­вання блокування та централізації на залізничному транс­порті 4 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Ізолювання частин стрілочних переводів і гарнітури стрілочних електроприводів і приво-дозамикачів. Установлювання та підключання колійних дроселів. Комплектування, складання світлофорів. Устано­влювання маневрових колонок, стрілочних контрольних замків, світлофорів, релейних шаф, батарейних колодязів, семафорів і компенсаторів. Підіймання та установлювання на посту електричної централізації устаткування. Переби­рання та чищення контрольних замків і ящиків залежності стрілочних централізаторів, замінювання деталей семафо­рів, стрілочних і сигнальних важелів. Улаштовування ліній гнучких тяг.

^ 6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи з монтажу устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті, що потребують підвищеної точності.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи монтажу особливо скла­дного устаткування; способи регулювання і налагоджуван­ня устаткування; правила випробовування агрегатів і меха­нізмів під час введення їх в експлуатацію.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устатку­вання блокування та централізації на залізничному транс­порті 5 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання стрілочних електроприводів з припасуванням і комплектуванням гар­нітур і підготуванням електроприводів до установлювання устаткування. Установлювання контрольних електрозамків. Установлювання електрозчіплювальних і електрозаводних механізмів. Регулювання семафорів і дисків. Переробляння ящиків залежності блок-апарата механічної централізації. Установлювання приладів на апаратах механічної централі­зації та напівавтоматичного блокування. Розбирання, очи­щання та складання блок-механізму та блокувального ін­дуктора.

3624427216164991.html
3624494108386498.html
3624611343620943.html
3624722225099744.html
3624757616331477.html