Методика розрахунку податку на додану вартість 23 Розділ ІІ. Діяльність Коломийської одпі по справлянню пдв в Державний бюджет - страница 4


Аналізуючи дані таблиці видно, що в 1999 році в порівнянні з 1998 роком збільшилась кількість поданих декларацій, аналогічно збільшилось число поданих декларацій з запізненням.

В зв'язку з тим, що п. 11ст. 11 Закону України "Про Державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 р. № 509-XII, в редакції ЗУ від 24.12.1993р. № 3813-XII не передбачено адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання, або неподання декларації по податку на додану вартість підприємцями – фізичними особами, які несвоєчасно подали в податкову інспекцію декларації по ПДВ не застосовано адмінштраф. Камеральною перевіркою перевіряється наявність всіх документів, які повинні подаватись разом з податковою декларацією та здійснюється контроль за заповненням рядків. Провіряється звичайні розрахунки значень відповідних рядків.

Так у розділі І "Податкові зобов'язання", колонка А:

ряд.1+ряд.2а+ряд.2б+ряд.5 – загальний обсяг продажу за звітній період:

у ряд.1:

колонка А´20%= колонка Б.

"Податкові зобов'язання", колонка Б:

ряд. 1+ряд.6+ряд.7±ряд.8=ряд.9 – загальний обсяг податкових зобов'язань за звітній період.

Розділ ІІ "Податковий кредит", колонка Б:

ряд.10а+ряд.12а+ряд.12б±ряд.16 = ряд.17-заг. обсяг податкового кредиту за звітний період;

у ряд.10а: колонка А´20%=колонка Б.

При перевірці Додатку 2 до декларації "Розрахунок корегувань сум ПДВ" необхідно перевірити як арифметично, так і проаналізувати, по-перше: наскільки правильно вказано, зменшується чи збільшується податкове зобов'язання, чи податковий кредит (тобто рядок 8 чи 16 декларації заповнюється з "-" чи "+"), оскільки на практиці платники досить часто припускаються помилок у значеннях; по-друге: проаналізувати, що ж саме і чи правомірною є причина коригування, тобто проаналізувавши причини коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту, вказані платником. Дані цього додатку в картку особового рахунку платника не заносяться.

Перевіряється правильність заповнення розділу ІІІ податкової декларації "Розрахунки з бюджетом за звітній період".

При перевірці недостатньо арифметичних підрахунків, необхідно оцінити правильність і повноту заповнення цього розділу, оскільки саме при його заповненні платники припускаються найбільшої кількості помилок.

У розділі ІІІ можуть бути заповненні одночасно рядки 18а і 18б, оскільки вони є одним і тим же показником розрахунку, але з різним значенням: або "+" або "-", те ж стосується рядків 20, 21, 23а та 23б податкової декларації за повною формою та рядків 23:24 скороченої податкової декларації, якщо заповненні рядки 2 (Розділу І) та 23б (Розділу ІІІ) – рядки 25-27 податкової декларації не заповнюються і обов'язковим є подання додатка З "Розрахунок частки бюджетного відшкодування" до податкової декларації. В податковій декларації вказується не сума бюджетного відшкодування, оскільки досить важко визначити точно суму, яка буде визначена як бюджетне відшкодування. Після розрахунку значень рядка 23б спочатку в рахунок податкової заборгованості по ПДВ, а потім в погашенні податкових зобов'язань трьох наступних звітних періодів, а порядок здійснення бюджетного відшкодування залишку суми, вказаної в рядку 23б – в рахунок платежів чи на рахунок в установі банку, у відсотковому виразі.

Відшкодування на розрахунковий рахунок сум ПДВ які були визначені платником в податкових деклараціях як такі, що зараховуються в рахунок наступних платежів, і в наступних звітних періодах непогашені податковими зобов'язаннями (було відсутнє значення рядка 23а в податковій декларації) проводиться не пізніше, ніж через три звітні періоди після подання такої заяви (відповідно до строку бюджетного відшкодування, встановленого Указом Президента України від 07.08.98 р. № 587/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні"). До моменту проведення відшкодування на розрахунковий рахунок в обов'язковому порядку повинна бути завершена перевірка платника на предмет правильності визначення суми задекларованої до відшкодування.

В 1999 році працівниками Коломийської податкової інспекції було проведено 135 перевірок суб'єктів підприємницької діяльності на предмет правомірності визначення суми задекларованої до відшкодування на розрахунковий рахунок.

Задекларовано платниками до відшкодування 1738,2 тис. грн. з них на розрахунковий рахунок 1122,8 тис. грн., відшкодовано з бюджету на розрахункові рахунки платників 1022,8 тис. грн. За чотири місяці 2000 року задекларовано до відшкодування 2848,5 тис. грн. Фактично відшкодовано 1226,5 тис. грн. з них:

на розрахунковий рахунок платника – 685,0 тис. грн.;

оформлено протоколи згідно постанови КМУ від 07.12.99 р. №2215 – 20,4 тис. грн.;

повне зарахування в рахунок наступних платежів по ПДВ – 511,6 тис. грн.;

зараховано на інші платежі – 9,5 тис. грн.

Не відшкодовано з бюджету в термін передбачений законодавством – 1622,0 тис. грн станом на 01.05.2000 р.

Якщо за результатами перевірки виявлено помилки та є необхідність донарахувати або зменшити задекларовану суму ПДВ, або виникли підстави передати податкову декларацію для проведення документальної перевірки, за результатами попередньої перевірки складається Довідка про попередню перевірку податкової декларації по ПДВ (форма довідки затверджена наказом ДПА України від 10.04.98 року № 179); при цьому у разі донарахування за результатами попередньої перевірки суми ПДВ (якщо розмір податку, вказаний платником у декларації, є меншим за розмір, що випливає з поданих платником розрахунків) виписується Розпорядження про внесення змін у визначену платником суму податку, що підлягає донарахуванню. Форма розпорядження визначена додатком ; до Порядку податкового обліку ПДВ затвердженого наказом ДПА України від 06.07.98 р. № 330. "Про оперативно – бухгалтерський облік податку на додану вартість".

У разі виявлення завищеної суми податку, тобто коли за результатами перевірки виявлено, що платником задекларовано до нарахування (в ряд.23а) більш, ніж визначено розрахунками або ж задекларовано до відшкодування (в ряд. 23.б) менше ніж визначено розрахунками, платник запрошується до податкової інспекції з відповідними документами податкового обліку для перевірки.

За результатами перевірки в пункті 4 розділу IV податкової декларації робиться відповідний запис: "Помилок не виявлено. Сума ПДВ, задекларована до відшкодування, залишена без змін;

"Передано для проведення документальної перевірки, Довідка додається";

"Виявлено помилки, донараховано суму ПДВ, Довідка та розпорядження додаються".

При цьому, у разі зменшення суми ПДВ, задекларованої до відшкодування, за результатами попередньої чи документальної перевірки таке зменшення проводиться в першу чергу за рахунок рядка 24 податкової декларації, а коли суми, вказаної в рядку 24 недостатньо, то за рахунок рядка 25.

При зменшенні обчисленних до сплати сум податку сума різниці зараховується платнику до чергових платежів або повертається йому на підставі письмової заяви у відповідності із чинним законодавством.

За 1999 рік камерально перевірено 8556 декларацій по податку на додану вартість, з них у 88 випадках встановлено порушення, дораховано ПДВ разом з фінансовими санкціями 85,9 тис. грн., накладено адмінстягнення на посадових осіб на суму 8,2 тис. грн.

Документальні перевірки декларацій по ПДВ проводяться податковими інспекторами відділу документальних перевірок, з виходом на підприємство у строки встановлені Національним планом проведення документальних перевірок, який складається на рік і затверджується в головній податковій адміністрації України.

При документальній перевірці податковий інспектор використовує банківські та розрахункові документи, дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, податкового обліку, зокрема відомість № 16, "Реалізація", журнали – ордера № 2,3, 6, 8, головну книгу, книги обліку продажу та придбання товарів, податкові накладні.

Проведення документальної перевірки не може обмежуватись лише переглядом документів платника.

Під час проведення документальної перевірки перевіряється:

наявність товарів та придбаних (споруджених) основних фондів (проведення інвентаризації) та нематеріальних активів;

рух коштів в касі та по рахунках платника: надходження, виплати, платежі в національній та іноземній валютах;

дані касових апаратів (по підприємствах, які відповідно до законодавства повинні їх застосовувати при проведенні розрахунків);

Крім того, проводяться також зустрічні перевірки основних постачальників платника податку, а у разі необхідності – клієнтів (покупців) платника; з метою визначення чи повністю платник обчислює і сплачує податок, контролю за правильністю визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту порівнюються дані податкової звітності по ПДВ та податку на прибуток, застосовуються як прямі, так і непрямі методи визначення оборотів.

В ході документальної перевірки визначається правильність відображення у головний книзі оборотів по дебету і кредиту рахунків 641 "Розрахунки з бюджетом за податками та платежами" субрахунок "З ПДВ" та їх відповідність сумам відображеним в податкових деклараціях за період що перевіряється.

Суми податкових зобов'язань по сплаті податку на додану вартість відображаються по кредиту рахунків 641 "Розрахунки з бюджетом за податками та платежами" субрахунок " З податку на додану вартість" у кореспонденції з рахунками:

701 "Доходи від реалізації" у випадках відвантаження готової продукції, товарів, інших матеріальних цінностей, передачі нематеріальних активів, виконання робіт, послуг, в оплату за які кошти від покупців на дату відвантаження (передачі, виконання) підприємство не одержало, а також у випадках одержання готівкових коштів за товари, послуги;

643 "Податкові зобо'язання" субрахунок 1 "З податкових зобов'язань" у випадках зарахування на рахунки підприємства в установах банків коштів від покупців (замовників) в оплату продукції, товарів, інших матеріальних цінностей, нематеріальних активів, робіт, послуг, що підлягають відвантаженню (передачі, виконанню). Після відвантаження попередньо оплаченої продукції, товарів, робіт, інших матеріальних цінностей, виконання робіт, послу рахунок 701 "Доходи від реалізації" дебетується в кореспонденції з рахунком 643 "Податкові зобов'язання" субрахунок 1 "З податкових зобов'язань" (перевіряється відомість № 16 (з відвантаження та реалізації товарів), банківські (журнал-ордер № 2) та касові документи (журнал-ордер №1), податкові накладні, книга обліку продажу товарів).

Суми податкового кредиту з податку на додану вартість, на які підприємство має право зменшити податкові зобов'язання, відображаються по дебету рахунка 641 " Розрахунки з бюджетом за податками та платежами" субрахунок "З ПДВ" у кореспонденції з рахунками:

631 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 374 "Розрахунки за претензій", 377 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" у випадках одержання сировини, матеріалів, товарів, інших товаро – матеріальних цінностей, нематеріальних активів, виконання робіт, послуг до оплати їх вартості та у випадках одержання зазначених товаро – матеріальних цінностей (робіт, послуг) за бартерним характером після відвантаження продукції, товарів, виконання робіт, послуг:

311 "Поточні рахунки в національній валюті", 312 "Поточний рахунок і іноземній валюті", 313 "Інші рахунки в банках", 601 "Короткострокові позики" – у випадках попередньої оплати до одержання товаро - матеріальних цінностей. Одночасно на суму податкового кредиту кредитується рахунок 643 "Податкові зобов'язання" субрахунок 2 "З податкового кредиту" у кореспонденції з дебетом рахунків 631 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 681 "Розрахунки за авансами одержаними", 377 "Розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами", після одержання сировини, матеріалів, товарів, інших матеріальних цінностей, вартість яких сплачена раніше, дебетується рахунок 643 "Податкові зобов'язання" субрахунок 2 "З податкового кредиту" у кореспонденції з кредитом рахунків 631, 377.

У випадках одержання сировини та інших товаро - матеріальних цінностей за бартерним контрактом до відвантаження продукції сума ПДВ з одержаних цінностей відображається по дебету рахунка 643 "Податкові зобов'язання" субрахунок 2 "З податкового кредиту" у кореспонденції з рахунками 631, 377. Одночас така сума відображається по дебету рахунка 643 субрахунок 1 "З податкових зобов'язань" у кореспонденції з рахунком 641 "Розрахунки з бюджетом" субрахунок 1 "З ПДВ". Після відвантаження продукції за тим же бартерним контрактом, сума ПДВ відображається по дебету рахунка 701 "Доходи від реалізації" в кореспонденції з рахунком 643 "Податкові зобов'язання" субрахунок 1. "З податкових зобов'язань". Одночасно по дебету рахунка 641"Розрахунки з бюджетом" субрахунок "З ПДВ" у кореспонденції з рахунком 643 "Податкові зобов'язання" субрахунок 2 "З податкового кредиту" відображається сума податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання. (Перевіряється журнал № 6).

На рахунок 641"Розрахунки з бюджетом" відносяться тільки обороти, які відносяться до валових витрат підприємства і підтверджені податковою накладною.

Якщо ж йдеться про потреби невиробничого характеру, суми ПДВ слід внести на рахунок відповідних джерел фінансування (прибутку і ін.). Для перевірки цього питання використовуються відповідні розрахункові документи за якими перевіряється, які саме матеріальні цінності були одержані (оплачені), та журнал ордери № 6, за якими встановлюється за рахунок яких джерел фінансування віднесений ПДВ по відповідних матеріальних ресурсах.

При перевірці правильності віднесення в дебет рахунку 641 податку сплаченого придбані основні фонди, слід визначати: чи належать ці фонди згідно з класифікатором до основних виробничих фондів (адже ПДВ по невиробничих фондах на розрахунки з бюджетом не відносяться).

У разі коли підприємство здійснює операції, що звільнені від оподаткування або не є об'єктом оподаткування суми ПДВ сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням сировини, матеріалів, товарів, та ін., вартість яких включається до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів відображаються по дебету рахунків 04 "Нематеріальні активи", 33 Капітальні вкладення", з кредитом рахунків 311, 313, 631, 511, 377. та включенні до валових витрат.

Суми податку на додану вартість, перераховані до бюджету, відображаються по дебету рахунка 641 "Розрахунки з бюджетом" субрахунок "З ПДВ" у кореспонденції з кредитом рахунка 641 "Розрахунок з бюджетом" субрахунок "З ПДВ".

Після перевірки правильності відображення оборотів по дебету і кредиту рахунку 641"Розрахунки з бюджетом", перевіряється правильність арифметичного підрахунку оборотів за цим рахунком, а також їх відповідність сумам ПДВ, відображеним у деклараціях.

Якщо за результатами документальної перевірки не було виявлено порушень податкового законодавства, факт проведення перевірки оформляється довідкою відповідно до порядку оформлення і реалізації документальних перевірок щодо дотримання податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності – юридичними особами, затвердженого наказом ДПА України від 01.06.98 р. № 226.

При виявлені порушень податкового законодавства складається акт. При складанні акта необхідно обов'язково вказати повний перелік документів, які перевіряв податковий інспектор. В описовій частині акта необхідно чітко викласти зміст порушення, конкретно назвати порушені норми законодавчих актів, їх пункти і статті, суму платежів, яка донарахована внаслідок перевірки, розміри та суми застосованих санкцій та рахунки на які необхідно перерахувати донараховані суми. Акт перевірки підписують інспектор який проводив перевірку, керівник та головний бухгалтер підприємства, установи, що перевірялась.

Згідно з результатами перевірки складається Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за встановленою нормою в двох примірниках. Рішення приймає начальник податкової інспекції або його заступник у термін не пізніше 10 днів від дня складання акта перевірки. Перший примірник Рішення вручається під розписку керівнику підприємства, а другий примірник передається у відділ обліку і звітності для здійснення відповідних записів у картках особового рахунку платника. Після повного надходження донарахованих сум працівник відділу обліку робить відповідні відмітки на Рішенні (вказує назву, номер і дату документа, що підтверджує сплату і суму платежу) та передає Рішення керівнику структурного підрозділу, в якому зберігається облікова справа платника.

У випадках незгоди з фактами, які викладені в акті, керівники підприємств мають право подати письмові пояснення мотивів незгоди. Рішення податкового органу може бути оскарження в місячний термін у вищевказаному податковому органі. У разі незгоди з результатом розгляду, рішення в податковій адміністрації, може бути оскаржено в судовому порядку.

У випадках встановлення фактів порушення податкового законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність (донарахування основного платежу більше 1700 грн.), усі матеріали перевірки передаються в податкову поліцію.

Згідно складеного та затвердженого Національного плану проведення документальних перевірок на 1999 рік та графіків проведення тематичних перевірок працівниками Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції проведено 806 документальних та тематичних перевірок, з них у 391 випадку виявлено порушення податкового законодавства, результативність проведених перевірок складає 48,5 %. За результатами перевірок додатково нараховано до бюджету податків разом з фінансовими санкціями 2324,0 тис. грн., з яких сплачено до бюджету 1554,0 тис. грн., або 66,9 % до посадових осіб застосовано адміністративний штраф в сумі 32,0 тис. грн.

Таблиця № 5

Про результати контрольної роботи структурних підрозділів Коломийської податкової інспекції станом на 1 січня 2000 року.

найменування структурних підрозділів

к-ть проведених перевірок

з них:
у яких виявлено порушення

додатково нараховано тис. грн.

сплачено до бюджету

сума адміністра­тивних штрафів тис. грн

управління оподаткування фізичних осіб

291

111

285

165

8

відділ місцевих податків і зборів

174

87

67

67

1

управління документальних перевірок

28

109

1423

1016

13

податкова міліція

113

84

549

306

10

Всього:

806

391

2324

1554

32

З загальної суми донарахувань по документальних перевірках донараховано податку на додану вартість разом з фінансовими санкціями 475,6 тис. грн., що складає 20,4 % до загальної суми донарахувань по всіх структурних підрозділах та 24,1 % до суми донарахуваннь управління документальних перевірок та податкової міліції, які перевіряють цей податок.

2.3 Напрями реформування ПДВ в сучасних умовах господарювання.

Одним із основних джерел надходження коштів до бюджету України є ПДВ.

ПДВ є найбільшим непрямим податком. Це порівняно новий для України податок, якій було введено з 1.10.92 р. Він замінив податок з обороту і податок з продажу, що діяли раніше.

Зміни економічної ситуації в Україні зумовили прийняття нового закону "Про податок на додану вартість", який було введено з 1.10.97 року.

Цей закон розширює поняття суб'єкта – платника податків. Згідно з статтею 2 це особа, що здійснює продаж з обсягом операцій понад 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому продажем, тобто об'єктом оподаткування вважається будь-які операції, що передбачають передачу права власності, розпорядження товарами, а також відчуженням результатів робіт (послуг), у тому числі операцій з безоплатного одержання (надання) товарів (робіт, послуг).

Нараховується ПДВ, який підлягає сплаті до бюджету, як різниця між загальною сумою податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку із продажем товарів, (робіт, послуг) протягом звітного періоду, і сумою податкового кредиту за звітний період. Таке справляння цього податку в умовах дії нового законодавства є неоднозначними щодо різних платників податків. Так, із введенням таких понять, як податкове зобов'язання і податковий кредит, повна ставка в розмірі 20% до ціни реалізації та нульова ставка, положення Закону України "Про податок на додану вартість" дають можливість маніпулювати певними категоріями платників шляхом зрівняння податкового кредиту із податковим зобов'язанням або, ще гірше, заробляти на доходах державного бюджету шляхом отримання відшкодування податкового кредиту.

Тільки Коломийською податковою інспекцією за 1997 – 1999 роки було відшкодовано з бюджету на розрахункові рахунки платників 2690,9 тис. грн. [додаток 6]. В найвигідніших умовах опинились суб'єкти підприємницької діяльності – посередники, які займаються експортом продукції.

3625527091113452.html
3625601651682706.html
3625761122678999.html
3625850502817908.html
3626053718307968.html