Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України - страница 122

^ 187. СЛЮСАР БУДІВЕЛЬНИЙ
(Код КП-7233.2)

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші слюсарні роботи на будівельному майданчику.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види болтів та болтових з'єднань; способи змащування деталей; види стропів і за­хватних пристроїв; призначення слюсарного інструменту та правила користування ним.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпо­середньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування невідповідальних деталей. Слюсарне обробляння деталей за вільними розмі­рами.

^ 3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості слюса­рні роботи на будівельному майданчику.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості матеріалів, що обробляються; способи розмічання деталей за шабло­ном; способи слюсарного обробляння деталей; способи складання та розбирання вузлів механізмів і елементів ста­левої ковзної опалубки; будову та правила користування простими такелажними засобами та механізованими інст­рументами.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи слюса­рем будівельним 2 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Нарізання й обпилювання га­йок і болтів. Виготовляння шайб, накладок і прокладок вручну. Розмічання деталей за шаблонами. Свердління отворів вручну. Різання та рубання сталі. З'єднування деталей. Складання та розбирання простих вузлів устатку­вання, що ремонтується. Складання, розбирання та ремон­тування щитів і коробів сталевої ковзної опалубки.

^ 4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує на будівель­ному майданчику слюсарні роботи середньої складності з виготовляння та ремонту устаткування та пристроїв, ре­монту механізмів, машин і двигунів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні властивості металів, що застосовуються для виготовлення інструментів; основні правила та способи заправляння та гартування інструмен­тів; будову та використання такелажного устаткування, механізованих інструментів та верстатів, що застосовуються під час ремонту; основні поняття про допуски та посадки.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем будівельним З розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Слюсарне обробляння деталей устаткування із застосуванням спеціальних механізованих інструментів. Розмічання деталей під обрізання та сверд­ління. Виготовляння анкерних болтів, підвісок, кронштей­нів, фланців, тяг, хомутів, прямолінійних стоків, жолобів, захисних кожухів і обгороджувальних засобів, трубчастих стояків для помостів, бункерів, віконних, сходових і бал­конних решіток. Установлювання та розбирання перестав­ної сталевої опалубки колон, балок і плит перекриття. Установлювання та розбирання підіймальних пристроїв ковзної сталевої опалубки з ручними домкратами. Регулю­вання конусності ковзної опалубки. Регулювання пі­діймальних лебідок бульдозерів. Розбирання, ремонтування і складання ручних домкратів, блоків вантажопідйомністю до 5 т, верстатів для гнуття та різання арматури, натяжних і приводних пристроїв стрічкових транспортерів, ковшів і ланцюгів екскаваторів, ковшів і барабанів бетонозмішува­чів, фарбопультів, підйомників, агрегатів для механізова­ного шпаклювання. Розбирання, ремонтування та складан­ня двигунів внутрішнього згоряння (установлювання порш­невих кілець, підтягування шатунних і корінних підшип­ників, складання насосів, карбюраторів і магнето). Розмі­чання деталей за кресленнями й ескізами.

^ 5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує на будівель­ному майданчику складні слюсарні роботи з виготовляння та ремонту устаткування та пристроїв, ремонту механізмів, машин і двигунів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: сортамент і марки інструмен­тальних сталей; основні дані про сплави; способи слюсарно­го та термічного обробляння складних деталей із застосу­ванням механізованого інструменту; допуски та посадки під час обробляння та складання деталей; способи приганяння деталей за шаблонами та калібрами; правила і способи установлювання, розбирання, складання, ремонтування та регулювання машин і двигунів внутрішнього згоряння; способи закалювання, відпускання, відпалу інструментів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем будівельним 4 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Виготовляння складних шабло­нів і розмічання деталей за кресленнями для всіх видів обробки. Гартування, відпалювання і відпускання деталей. Виготовляння складних пристроїв для будівельних і мон­тажних робіт. Виготовляння окремих деталей та вузлів для комплектування устаткування (ковші, засіки, бункери з тонколистового металу, постаменти, рами та площадки під циклони, вентилятори та калорифери, рухомі жалюзі, кла­пани). Складання одно- і двостулкових металевих дверей. Монтаж гідравлічних і електричних домкратів та ковзної опалубки. Обслуговування ковзної опалубки з механізова­ними домкратами у процесі бетонування. Відновлювання спрацьованих деталей. Наклепування гальмових колодок і гальмових стрічок тракторів, кранів і екскаваторів. Розби­рання, ремонтування та складання тракторів, скреперів, бульдозерів, котків, бетоно- і розчинозмішувачів, бетоно- і розчинонасосів, блоків вантажопідйомністю більше 5 т, приводних лебідок, землесосних снарядів і установок про­дуктивністю переробки грунту до 300 м3/год, компресорів продуктивністю до 6 м3/хв, мотовозів, парових молотів, відцентрових насосів, вальців, прес-ножиць для різання листового металу товщиною до 13 мм.

^ 6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує на будівель­ному майданчику особливо складні роботи з виготовляння та ремонту устаткування та пристроїв, ремонту механізмів, машин і двигунів.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: марки, сорти та властивості твердих сплавів; способи слюсарного та термічного обробляння та приганяння особливо складних деталей; допуски та посадки під час сполучання деталей.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем будівельним 5 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Посадка ексцентриків. Вигото­вляння особливо складних шаблонів, калібрів і кондукто­рів. Виготовляння та ремонтування особливо складних і відповідальних деталей, виробів та пристроїв. Виготовлян­ня та ремонтування особливо складних штампів і прес-форм. Ремонтування, налагоджування та випробовування землесосних снарядів і перекачувальних установок продук­тивністю переробки грунту більше 300 м3/год, екскаваторів і баштових кранів, автонавантажувачів, прес-ножиць для різання листового металу товщиною більше 13 мм, гідрав­лічних і пневматичних пресів, компресорів продуктивністю більше 6 м3/хв. Регулювання двигунів внутрішнього зго­ряння.

3636703138531810.html
3636722917756195.html
3636754663509495.html
3636819110629473.html
3636912815300921.html